هیچ چیز ، هیچ وقت عوض نمیشه . فقط یه گوشه پنهان میشه و منتظر فرصت مناسبی می گرده تا با ورودِ ناگهانیش غافلگیرت کنه و گند بزنه به همه ی چیزایی که سعی کردی نگهشون داری و همه ی رشته هات رو پنبه می کنه . دقیقا همین اندازه نا امید و منفی و تلخ . 


پ.نوشت : متنفرم از آدم هایی که وادارت می کنند تا حرف بزنی و با یه " درست میشه ، خدا بزرگه " تو رو به امون خدا ول می کنند ...